Проект Споделена мрежа на социалните предприятия

Сдружение „Вива Пауталия“ изпълнява проект „Споделена мрежа на социалните предприятия“.

Общата цел на проекта е укрепване на транснационалното сътрудничество, обмяна на опит, внедряване на добри практики, модели и ИКТ за насърчаването на социалното предприемачество чрез стимулиране участието на частните предприятия в социалната икономика.

Специфични цели:

– Подобряване на управленския капацитет на социалните предприятия;

– Стимулиране участието на частните предприятия в социалната икономика;

– Разработка и прилагане на иновативни бизнес модели, стимулиращи развитието на социалните предприятия и гарантиращи устойчива заетост за хората в неравностойно положение чрез създаване на платформа за споделени ресурси на социалните предприятия

Очаквани резултати:

– Подобрено транснационалното сътрудничество между партньори от България и Белгия;

– Трансфер на 2 социални иновации:

– Идентифицирани 3 предложения за социални иновации и изградени умения за партньорство между транснационалните партньори в областта на социалните иновации;

– Подобрен управленския капацитет в 2 български социални предприятия;

– Създадена обединяваща платформа и партньорска мрежа.

Проект № BG05M9OP001-4.003-0036 „Споделена мрежа на социалните предприятия“ се финансира чрез договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 чрез процедура „Транснационални партньорства“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Общият размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 възлиза на 185 511,70 лв. (176 236,12 лв. европейско съфинансиране и 9 275,58 национално съфинансиране).

Продължителност на проекта: 18 месеца.