Резултати на проекта


Анализ-обосновка на проблемите в българските социални предприятия на базата на 100 интервюта с представители на социални предприятия, изготвен по Проект BG05M9OP001-4.003-0036 Споделена мрежа на социалните предприятия.

В рамките на проект „Споделена мрежа на социалните предприятия“ (Conetwork of social enterprises (CONSE)), финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, приоритетна ос „Транснационално сътрудничество“, изпълняван от сдружение „Вива Пауталия“ (България), съвместно с Жокер НВ (Белгия), беше проведено социологическо проучване на социалните предприятия в България, с фокус върху основните проблеми и предизвикателства, с които се срещат техните управленски екипи.

Изследването бе проведено в периода януари – март 2019г. в България, като резултатите от изследването ще послужат за изготвяне на сравнителен анализ на опита на Белгия в иновативни социално-предприемачески практики и последващ подбор на най-добрите практики, които да бъдат адаптирани и трансферирани в България.

Анализът може да се свали и прегледа на този линк


Информация от белгийския партньор относно въведените в Белгия иновации, свързани със социалното предприемачество и социалната икономика

Резултатите от възложено от СНЦ Вива Пауталия социологическо проучване на тема Трудности и предизвикателства пред устойчивото развитие на социалните предприятия в България, бяха предоставени на белгийския партньор Joker NV, с цел същия да предложи подходящи белгийски социални иновации и социални практики.

В резултат на проведени онлайн-дискусии, получената от белгийския партньор информация е анализирана и систематизирана в този доклад.

Документът може да се свали и прегледа на този линк


Сравнителен анализ за нивото на иновативност на споделените практики спрямо българския сектор на социално предприемачество, изготвен по Проект BG05M9OP001-4.003-0036 Споделена мрежа на социалните предприятия.

Документът може да се свали и прегледа на този линк


Очаквайте още информация с резултати от изпълнението на проекта