Проучвателно посещение в България 17-19.9.2019 г.

Роман Воински Без категория Leave a Comment

Проектът „Споделена мрежа на социалните предприятия (CONSE)“ предвижда проучвателно посещение в България от страна на белгийския партньор. Една от основните цели на посещението е да бъдат посетени успешни социални предприятия от България, които могат да приемат трансфер на идентифицираните социални иновации по проекта. И така, както обещахме, това е отчета за проведените срещи, посещения, мероприятия и дискусии по време на …

Социологическо проучване на тема: Трудности и предизвикателства пред устойчивото развитие на социалните предприятия в България.

Роман Воински Дейности по проекта Leave a Comment

Социологическото проучване се провежда в рамките на проект „Споделена мрежа на социалните предприятия“ (Conetwork of social enterprises (CONSE)), финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, приоритетна ос „Транснационално сътрудничество“, изпълняван от сдружение „Вива Пауталия“ (България), съвместно с „Жокер НВ“ (Белгия), и има за цел да проучи социалните предприятия в България, с фокус върху основните проблеми и предизвикателства, с които …

Проучвателно посещение в Белгия (19-22.03.2019)

Роман Воински Събития Leave a Comment

Проведени срещи, посещения, мероприятия и дискусии по време на организираната от Жокер НВ транснационална среща 20-22 Март 2019 г., гр. Мехелен, Белгия ДЕН 1 (ЛЬОВЕН, МЕХЕЛЕН, БЕЛГИЯ) Посещение на организации с добри практики по социално предприемачество в Льовен, Белгия. По предварително предложена и договорена програма, Жокер НВ организира посещения в 3 интензивно развиващи се предприятия със социална насоченост. Бяха посетени: …

Старт на проекта CONSE

Роман Воински Новини Leave a Comment

ПРЕС-СЪОБЩЕНИЕ 14.01.2019 Сдружение „Вива Пауталия“ стартира изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 чрез процедура „Транснационални партньорства“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз за проект № BG05M9OP001-4.003-0036 „Споделена мрежа на социалните предприятия“. Общият размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките …